Līguma slēgšana ar valdes locekli ir svarīgs jautājums ikvienai sabiedrībai. Pirms atbilstošā līguma izvēles jāņem vērā virkne aspektu, lai tā noteikumi būtu abpusēji izdevīgi. Pilnvarojuma līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem.

Valdes loceklis savu statusu iegūst ievēlēšanas brīdī, t.i., kad dalībnieku sapulce (AS gadījumā – padome) pieņēmusi šādu lēmumu. Pēc būtības tiesiskās attiecības ar valdes locekli jebkurā gadījumā ir pilnvarojuma attiecības, jo, pirmkārt, ir nepieciešama valdes locekļa piekrišana ieņemt šo amatu un, otrkārt, jābūt dalībnieku sapulces (vai AS padomes) lēmumam par valdes locekļa ievēlēšanu. Arī tiesu praksē (Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departamenta 05.12.2007. spriedums lietā Nr.SKC-805) norādīts, ka "darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs, .. tiesa nevar iejaukties uzņēmējsabiedrības izpildinstitūcijas, par kādu atzīstama valde, izveidošanas jautājumu risināšanā".