Uzņēmums iegādājās automašīnu Porsche Cayenne Diesel par kopējo summu 120 000 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Automašīnas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, ko izdevusi Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), ir šādi ieraksti: tips - 92AN, kategorija - N1G, sēdvietas - 5, veids - kravas furgons. Es kā grāmatvedis uzskatu, ka minētā automašīna ir reprezentatīvais vieglais automobilis, un līdz ar to visas ar to saistītās izmaksas ir jāgrāmato pēc reprezentatīvā statusa. Mašīna nav aprīkota ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS), automašīnu izmanto uzņēmuma īpašnieks, līdz ar to varētu būt problēmas pierādīt, ka tā tiek izmantota tikai saimnieciskai darbībai. Uzņēmuma īpašnieks savukārt uzskata, ka automašīna ir kravas furgons, līdz ar to tas nav reprezentatīvais auto. Kā ir pareizi? Kā minētās automašīnas izmaksas ir jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē? Vai par šo auto ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?


Atbild Inese Jaseviča:

Saskaņā ar likuma Par uzņēmuma ienākuma nodokli definīciju reprezentatīvs vieglais automobilis ir vieglais automobilis, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas un kura vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 EUR.

UVTN maksā par komersanta īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais automobilis.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 13.panta 1.daļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, tātad arī atzīmes par transportlīdzekļu klasifikāciju atbilstoši direktīvām. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (izmaiņas un papildinājumi veikti ar Komisijas Regulu Nr.678/2011, ar kuru aizstāj II pielikumu un groza IV, IX un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai), noteikts, ka vieglajiem automobiļiem tiek piešķirta M1 kategorija, kravas automobiļiem – N1, N2, N3 kategorijas.

Apskatot iepriekšminētās likumu un direktīvu normas, var secināt, ka jautājumā minētā automašīna CSDD izdotajā tehniskā pasē ir klasificēta kā kravas automobilis (N1G kategorija), kas neatbilst likumā minētajai vieglā transportlīdzekļa definīcijai. Līdz ar to tā nav klasificējama kā reprezentatīvā automašīna un par to nav jāmaksā UVTN.

Izmaksu uzskaite, tajā skaitā arī degvielas izmaksas, jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", t.i., kārtīgi jāpilda tā sauktās detalizētās braucienu uzskaites atskaites, pēc kurām arī proporcionāli iekļauj saimnieciskās darbības izmaksās to daļu, kur braucieni veikti, pildot darba pienākumus.