Brīdī, kad pamatlīdzekļa tirgus vērtība neatbilst grāmatvedības uzskaitē norādītajai, to drīkst pārvērtēt, izmantojot pārvērtēšanas metodi. Apskatām, kādas ir šīs metodes nianses.

Pamatlīdzekļa pārvērtēšanas metode

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 86.punktu pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs. Tātad pamatlīdzekļa pārvērtēšanas metodi var izmantot, ja sākotnējās vērtības pieaugums sagaidāms vairāk nekā 12 mēnešus pēc pārskata gada beigām, kas ir patstāvīgs, nevis tāds, kas vienā brīdī pieaug, bet nākamajā – samazinās jeb regulāri svārstās. Šī pieņēmuma izvērtēšana var būt ļoti apgrūtinoša un var aizkavēt pārvērtēšanas metodes pielietošanu, piemēram, šaubu dēļ.

Ja tiek nolemts, ka pamatlīdzekļiem tiks izmantota pārvērtēšanas metode, ir vairāki nosacījumi, kurus jāievēro, veicot grāmatvedības uzskaiti. Nedrīkst aizmirst, ka grāmatvedības politikā jābūt iekļautam un aprakstītam, kā sabiedrība izmanto pārvērtēšanas metodi attiecībā uz pozīciju “pamatlīdzekļi” un kādā kārtībā notiks patiesās vērtības noteikšana konkrētām pamatlīdzekļu grupām.

Sākumā jāpārvērtē visa pamatlīdzekļu uzskaites grupa, pie kuras pieder konkrētais pamatlīdzeklis saskaņā ar grāmatvedības politiku. Par pamatlīdzekļu uzskaites grupu uzskata līdzīga veida un pielietojuma pamatlīdzekļu kopumu. Tā kā pārvērtēšana tiek veikta pamatlīdzekļu grupai, jāņem vērā vērtības faktors. Nav iemesla veikt pārvērtēšanu veselai pamatlīdzekļu grupai, ja lielas sabiedrības viena pamatlīdzekļa vērtība ir lielāka par 1000 eiro. Šādas vērtības izmaiņa neliek izmantot pārvērtēšanas metodi.

Svarīgi atzīmēt, ka pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri atkarībā no pārvērtējamo pamatlīdzekļu patiesās vērtības izmaiņām. Ja pārvērtētā pamatlīdzekļa patiesā vērtība būtiski atšķiras no bilances vērtības, nepieciešama turpmāka pārvērtēšana. Tomēr gadījumos, kad pamatlīdzekļa patiesā vērtība niecīgi mainās, to var pārvērtēt reizi trīs vai piecos gados, nevis vienu reizi pārskata gadā. Jāatceras, ka pamatlīdzekļa vērtības pieaugumam jābūt ilgstošam. Tā kā ilgstošs laika periods vienmēr nāk kopā ar neprognozējamību, var būt situācijas, kurās saprot, ka patiesā vērtība šobrīd vairs tik būtiski nepaaugstinās. Šis nosacījums nedaudz atvieglo administratīvo slogu pārvērtēšanas regularitātē.

Pamatlīdzekļa līdzšinējo uzskaites vērtību pēc pārvērtēšanas aizstāj ar pārvērtēšanā noteikto pamatlīdzekļa jauno uzskaites vērtību.