Uzņēmums ir reģistrējis preču zīmi un tās reģistrācijas izmaksas iegrāmatojis kā nemateriālo ieguldījumu - preču zīme. Tā ir reģistrēta uz 10 gadiem, tātad finanšu amortizācijā vērtība jānoraksta pēc lineārās metodes 5 gados. Vai nodokļu vajadzībām ir jānoraksta nolietojums? Ja jā, tad kādā kategorijā?