Uzņēmumā gada beigās ir pamatlīdzekļi (PL) ar 0 EUR vērtību, un uzņēmums vēlas šo vērtību palielināt līdz tirgus cenām. Vai šajā gadījumā jāpārvērtē visa PL kategorija? Kā pierādīt tirgus cenas? Kā grāmatot vērtības pieaugumu? Kas jāņem vērā, lai atbilstoši pārvērtētu PL?

PL pārvērtēšana pamatā regulēta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 33. un 34.pantā, kā arī Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 5.nodaļā "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas".