Kādā secībā jāveic darbības pamatlīdzekļa (PL) – datortehnikas – norakstīšanai un izslēgšanai no grāmatvedības uzskaites? Iepriekš uzņēmumā bija paredzēts, ka PL var utilizēt tikai pēc tā norakstīšanas (nomainījās grāmatvede, un pašlaik paredzēti citi nosacījumi). Vai pirms akta par PL norakstīšanu apstiprināšanas PL var nodot utilizēt, pamatojoties tikai uz defekta aktu (faktiski norakstīšanas akts vēl nav sagatavots, un PL ir grāmatvedības uzskaitē)? Vai šāda darbību secība ir pareiza: saņem defekta aktu; utilizē PL; defekta aktu un utilizācijas aktu iesniedz grāmatvedībā; pamatojoties uz iesniegto aktu, sagatavo norakstīšanas aktu; inventarizācijas komisija un materiāli atbildīgā persona paraksta aktu, iestādes vadītājs to apstiprina; materiāli atbildīgā persona aktu iesniedz grāmatvedībā; grāmatvedis, pamatojoties uz aktu, izslēdz PL no uzskaites?