Uzņēmums darbiniekam ir izsniedzis monitoru, tastatūru ar peli, austiņas, telefonu un citas tehnikas ierīces saimnieciskās darbības veikšanai, nodotas ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Visas augstāk minētās ierīces un konsoles uzņēmums ir iegādājies kā mazvērtīgo inventāru un izdevumus iekļāvis peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Laikam ejot, visas šīs ierīces nolietojas, salūst, zaudē morālo vērtību, un uzņēmums ir nolēmis darbiniekam izsniegt jaunas. Taču jebkura no šīm vecajām ierīcēm ir vēl darbspējīga. Jautājumi:

  • Kādā veidā darba devējs var uzdāvināt/nodot šādas ierīces darbiniekam bez kompensācijas?
  • Kāda dokumentācija ir nepieciešama, lai uzņēmums nesaskartos ar nodokļu riskiem?
  • Vai telefonus var izlozēt darbinieku vidū un kā šādas izlozes ir jādokumentē uzņēmumā, ņemot vēra, ka telefoni un monitori ir dabas resursu nodokļu objekts?