Kā novērtēt un atspoguļot grāmatvedībā pamatlīdzekli (PL), kura vērtība samazinājusies? Par šo tēmu normatīvajā regulējumā skaidrots tieši tik daudz, lai jautājumu rastos vairāk nekā atbilžu. Tāpēc atliek paļauties uz vadības aplēsēm un pašu izstrādāto grāmatvedības politiku.

Likumā "Par grāmatvedību" noteikts, ka grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Savukārt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Likums) norādīts:

  • finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem;
  • novērtējot finanšu pārskata posteņus, jāaprēķina un jāņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Likuma 23.panta 3.daļā un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) paredzēts:

  • ja PL vērtība bilances datumā ir zemāka par summu, kas aprēķināta, no tā sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu,

un

  • ja sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, PL novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai bilances datumā.

Šis nosacījums jāievēro neatkarīgi no tā, vai PL lietderīgās lietošanas laiks ir vai nav ierobežots.