Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu" iekļauts piemērs par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanu reprezentācijas izdevumiem:

"Nodokļa maksātājs iegādājas reprezentācijas priekšmetus par 121 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa summa ir 21 euro). Nosakot reprezentācijas izdevumu daļu, par kuru palielina apliekamo ienākumu, aprēķina 60 procentus no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas: 100 x 0,6 + 21 x 0,6 = 72,6. Aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, apliekamo ienākumu palielina par reprezentācijas izdevumu daļu 72,6 euro."

Vai piemērs atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 6.panta 1.daļas 5.punktam, kurā noteikts, ka apliekamo ienākumu palielina par 60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas? Tādējādi, ja uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) saņem rēķinu par reprezentācijas izdevumiem 100 EUR plus 21 EUR (PVN 21%) apmērā (kopā apmaksai - 121 EUR), grāmatojums ir šāds:

  • D 7xxx Reprezentācijas izdevumi - 100 EUR,
  • D 7xxx Reprezentācijas izdevumi (PVN neatskaitāmā daļa 60%) – 12,60 EUR,
  • D 57xx PVN priekšnodoklis (40%) - 8,40 EUR,
  • K 53xx Norēķini ar piegādātājiem - 121 EUR.

Gada beigās, sagatavojot UIN deklarāciju, apliekamais ienākums tiek palielināts par 60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas, t.i., no 67,56 EUR (112,60 x 60%). Savukārt piemērā VID metodiskajā materiālā skaidrots, ka apliekamais ienākums ir jāpalielina par visu PVN summu (nevis tikai par neatskaitāmo daļu). Vai tas ir korekti? Pamatojoties uz VID metodiskajā materiālā noteikto, secināms, ka apliekamais ienākums ir jākoriģē ne tikai par izdevumos iekļautām summām, bet arī par bilances kontos iekļautām un no VID atmaksātām summām.