Valdes loceklim jāpārstāv uzņēmums – jātiekas ar biznesa partneriem utt. Viņam vienmēr ir labi jāizskatās. Kādus izdevumus drīkst segt uzņēmums? Apģērbs, frizieris, restorānu rēķini? Vai ir kādi ierobežojumi?

Mūsdienās valdes loceklis ir uzņēmuma reprezentatīvā persona, kurai kā komercsabiedrības dalībnieku uzticības personai, kam uzticēta svešas mantas pārvaldīšana, jāsekmē sabiedrības mērķu sasniegšana – dalībnieku ekonomisko interešu īstenošana.

Līdz ar to valdes loceklim ir jābūt lojālam gan pret komercsabiedrību kā patstāvīgu tiesību subjektu, gan arī pret visu tās dalībnieku ekonomiskajām interesēm, un atbilstoši Komerclikuma 169.panta 1.daļai jāpilda savi pienākumi kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Svarīgs aspekts ir, uz kāda tiesiska pamata (darba līgums, uzņēmuma līgums, pilnvarojuma līgums vai kāds cits civiltiesisks līgums) valdes loceklis darbojas uzņēmumā un arī kādi ir šā līguma noteikumi, arī kādus izdevumus valdes loceklim ir paredzēts atlīdzināt. Papildu tiesisko attiecību veidam, vienlaikus ir svarīgi tiesiskie apstākļi, kādos attiecīgā persona atrodas.