Pakalpojumu līgumi, it īpaši līgumi par vadības un konsultāciju pakalpojumiem, ir izplatītākie līgumi, kas tiek slēgti starp saistītiem uzņēmumiem. Tradicionāli vadības un konsultāciju līgumi tiek noslēgti starp mātes un meitas uzņēmumu vai starp mātes uzņēmuma īpaši izveidotu sabiedrību uzņēmumu grupā ietilpstošo sabiedrību apkalpošanai (piemēram, juridisko, grāmatvedības un finanšu vadības pakalpojumu sniegšanai). Vienlaicīgi šādiem līgumiem ir salīdzinoši augsts risks, jo izmaksas, kas saistītas ar šo līgumu izpildi, var nebūt atskaitāmas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām.