Uzņēmuma līgumu un autora līgumu izmanto nodarbinātības vai pakalpojumu sniegšanas attiecībās, lai noformētu pušu vienošanos par veicamo uzdevumu un atlīdzību par to. Šajā publikācijā aplūkošu būtiskākās atšķirības starp uzņēmuma līgumu un autora līgumu, kā arī gadījumus, kad katrs no tiem būtu jāizmanto. Salīdzinājums veikts, izvērtējot gan praktiskos, gan juridiskos aspektus, kā arī katra līguma veida nodokļu sekas.

Juridiskie un praktiskie aspekti uzņēmuma līgumam

Kas ir uzņēmuma līgums?

Civillikuma (CL) 2212.pants paredz, ka ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm izpildīt kādu otras puses pasūtījumu, izgatavot kādu pasūtītu lietu, veikt vai organizēt pasākumu utt., proti, veikt kādu konkrētu uzdevumu vai izpildīt pasūtītu līgumdarbu.

Termins "uzņēmuma" šajā gadījumā nenozīmē, ka ir iesaistīts "uzņēmums" (komersants), bet gan norāda uz pienākuma (uzdevuma) "uzņemšanos" no izpildītāja jeb "uzņēmēja" puses. Uzņēmuma līgums var tikt slēgts par vienreizēja uzdevuma izpildi vai regulāru pakalpojuma sniegšanu. Par uzdevuma izpildi parasti tiek noformēts savstarpējs pieņemšanas - nodošanas akts, kas kalpo par pamatu galīgajam norēķinam.