Atbilstoši Civillikumam, ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai pusei par zināmu atlīdzību, ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.