SIA, mikrouzņēmumu nodokļa makstājs, noslēdzis patapinājuma līgumu ar firmas īpašnieku par automašīnas izmantošanu saimnieciskajām vajadzībām (ne vairāk kā 15 reizes mēnesī). Patapinājuma līgumā atrunāts, ka patapinātājs sedz no saviem līdzekļiem automašīnas uzturēšanas izdevumus, transporta nodevu. Vai šos izdevumus SIA var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem?