Darījuma jēdziens ir viens no svarīgajiem elementiem saistītu personu darījumos. Tomēr Latvijas normatīvajos aktos nepastāv vienots un nepārprotams regulējums jautājumam, kas ir uzskatāms par darījumu saistīto personu starpā, vai, pareizāk sakot, kādā veidā saistīto personu darījumi jāatspoguļo uzņēmumu ienākuma nodokļa UIN deklarācijā.

Analizējot saistīto pušu darījumus likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 12.panta izpratnē, viens no aplūkojamiem elementiem ir darījuma jēdziens. Lai gan likuma par UIN 12.panta 2.daļas 1. - 3.apakšpunktā nav regulējuma pamatlīdzekļu, preču, produkcijas un pakalpojumu darījumu vērtības atbilstībai tirgus cenām, tomēr Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 83. - 93.punkts, kas regulē likuma par UIN 12.panta piemērošanu, skaidrojot katras transfertcenu metodes piemērošanas iespējas, lieto dažādus jēdzienus - gan "preču vai pakalpojumu tirgus vērtība", gan "darījums", gan arī "darījumi".