Vai minētās personas uzskatāmas par saistītām personām Komerclikuma (KL) vai likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) izpratnē, kā rezultātā būtu piemērojams Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 11.pants vai 4.panta 2.daļas 2.punkta d) un e) apakšpunkts:

  • zemnieku saimniecība (ZS), uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja, pieder tēvam, un sniedz transporta pakalpojumus dēlam piederošai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA);
  • ZS, UIN maksātāja, pieder vīram, un izsniedz aizdevumu uz 14 mēnešiem individuālajam komersantam (IK), kas ir konkrētā vīrieša sieva. 

Piemērojamie likumi

Kopš 2018.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā jaunais UIN likums, saistītās persona definējums atrodams likuma par NN 1.panta 18.punktā. Minētā tiesību norma nosaka – saistītas personas ir divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas (izņemot kapitālsabiedrības, kuru saistību veido valstij vai pašvaldībai tieši piederošas kapitāla daļas vai akcijas) vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: