Vēršamies pie Jums ar jautājumu saistībā ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas pieņemti 2012.gada 21.jūnijā. Likums ir ir papildināts ar 15.2 pantu Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, un šī panta 2.daļā ir noteikta informācija, kas jāiekļauj darījumu cenas (vērtības) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumā.Vai mēs pareizi saprotam normatīvajā aktā noteikto, pieņemot, ka, lai darījuma cena (vērtība) būtu pamatota, uzņēmums var izstrādāt kopēju cenu atbilstības pamatošanas nolikumu, kurā būtu iekļaujama 15.2 panta 2.daļas 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunktos un 15.2 panta 2.daļas 2., 3. un 4.punktos prasītā informācija, kas ir nemainīga visiem darījumiem, un konkrētā darījuma pamatojumā, atsaucoties uz nolikumu, norādīt informāciju, kas atbilstoši 15.2 panta prasībām katram darījumam būs mainīga? Vai, veicot darījumu cenas (vērtības) pamatojumu šādā veidā, ir uzskatāms, ka 15.2 panta prasības ir izpildītas, proti, darījuma cena (vērtība) ir pamatota?