No nākamā gada 1.janvāra spēkā stājas ilgi tapušais un gaidītais Brīvprātīgā darba likums. Noskaidrosim, vai komersants drīkstēs izmantot brīvprātīgā darbu, kā nodibināmas tiesiskās attiecības starp brīvprātīgā darba organizētāju un veicēju un vai jāpiemēro nodokļi brīvprātīgā izdevumiem.

Pašlaik spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka tikai brīvprātīgo darbu biedrībās un nodibinājumos (Biedrību un nodibinājumu likums) un jauniešu brīvprātīgo darbu, kuru var organizēt biedrības un nodibinājumi, kā arī valsts un pašvaldības iestādes (Jaunatnes likums).

Brīvprātīgā darbs Biedrību un nodibinājumu likumā definēts kā bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Savukārt jauniešu (t.i., personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem) brīvprātīgajam darbam jābūt orientētam uz sabiedriskā labuma darbību, tam jāveicina jauniešu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstība, kā arī brīvā laika lietderīga izmantošana.

Tātad neviena cita persona, uz kuru neattiecas Biedrību un nodibinājumu likuma vai Jaunatnes likuma normas, brīvprātīgos izmantot nedrīkst. Pat valsts un pašvaldību iestādes saskaņā ar pašlaik spēkā esošo regulējumu nedrīkstētu nodarbināt tādus brīvprātīgos, kas nav jaunieši.