12.11.2014. izsludināti apjomīgi grozījumi Darba likumā (DL), kuri stāsies spēkā 01.01.2015. Šie grozījumi ietekmēs gan darba devējus, gan ņēmējus, jo tie skar dažādus ar darba tiesībām saistītus jautājumus: darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, maksājumu un ieturējumu aprēķināšanas noteikumus, darba un atpūtas laika uzskaites organizēšanu u.c. Šajā un nākamajā publikācijā aplūkošu būtiskākos jauninājumus.