Darba likums (DL) paredz detalizētu darba attiecību izbeigšanas regulējumu - iespējamos un atļautos uzteikuma pamatojumus, procesuālās darbības, kas darba devējam un darbiniekam jāveic pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas, uzteikuma termiņus un uzteikuma apstrīdēšanas iespējas. Taču DL 100.panta 5.daļa darbiniekam paredz tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot 1 mēneša uzteikuma termiņu, ja darbiniekam ir svarīgs iemesls.