Darba attiecības ir neparedzētu pārsteigumu pilnas. Ko darīt, ja darbinieks ar savu darbību vai – gluži pretēji – bezdarbību radījis zaudējumus darba devējam? Kādos gadījumos darbiniekam zaudējumi jāatlīdzina, bet kad atbildība jāuzņemas darba devējam?

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 28.pantu darba līgumam piemērojami Civillikuma (CL) noteikumi, ciktāl DL un citos normatīvajos aktos, kuros regulētas darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi. Līdz ar to DL attiecībā pret CL ir speciālā tiesību norma.

Tādējādi darba tiesību normu piemērotājam jābūt uzmanīgam – no vienas puses, jāievēro DL regulējums, bet, no otras puses, nedrīkst aizmirst arī CL noteikto. Savukārt pretrunu gadījumā jāpiemēro DL.