Šā gada 16.jūnijā Saeima vienbalsīgi pieņēma grozījumus Darba likumā, kas paredz beidzamo gadu laikā nozīmīgākās izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā. Grozījumi stājas spēkā 2022.gada 1.augustā. Izskatām būtiskāko!

Darba likuma (DL) grozījumu galvenais mērķis ir transponēt Eiropas Savienības direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru un pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem, kā arī nodrošināt Satversmes tiesas sprieduma par bērna mātes partneres aizsardzību izpildi.

Vecāku un aprūpētāja atvaļinājumi

Pirmkārt, mainās bērna tēva atvaļinājuma garums un piešķiršanas kārtība. Iepriekšējo 10 kalendāro dienu vietā tēvam ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, kas būs jāpiešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Šīs tiesību normas jaunā redakcija attiecas uz tēviem, kuru bērni dzims pēc 2022.gada 31.jūlija.