Jaunā Grāmatvedības likuma 34. panta 2. daļas 1. punktā ir noteikts, ka grāmatvedis ir fiziskā persona, kura [..] uzņēmumā sagatavo gada pārskatus, konsolidētos gada pārskatus un citus normatīvajos aktos noteiktos finanšu pārskatus saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām [..]. Līdz ar to par grāmatvedi vairs nesauc grāmatvedības darbiniekus, kuri kārto atsevišķus reģistrus vai veic atsevišķas funkcijas, piemēram, aprēķina algas, uzskaita inventāru u. tml. un kuriem šobrīd darba līgumā ir noteikts amats "grāmatvedis".  Vai tas nozīmē, ka ir jāveic grozījumi darba līgumos, mainot amata nosaukumu šiem darbiniekiem? Vai ir plānoti grozījumi arī profesiju klasifikatorā? Kādi amati būtu jāpiešķir citiem grāmatvedības darbiniekiem, kas nesagatavo gada pārskatus, ja viņi vairs nav grāmatveži?