Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka par darbinieka apdrošināšanu un ar to saistītā darbinieka ienākuma aprēķināšanu, ja prēmijas apmērs pārsniedz valsts noteiktās robežvērtības, viss ir skaidrs. Tomēr ir situācijas, kurās grāmatvežiem rodas šaubas, vai konkrētā tiesību norma tiek piemērota pareizi. Viena no tādām ir neskaidrība, kā pareizi aprēķināt darbinieka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamo ienākumu, ja darba devējs veic darbinieku veselības apdrošināšanas maksājumus par labu tādam darbiniekam, kurš nav nostrādājis pilnu taksācijas gadu, jo sācis strādāt gada vidū.

Normatīvo aktu prasības

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) no nodokļa maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz Latvijā vai citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstī reģistrētos privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un Latvijā vai citā ES dalībvalstī, vai EEZ valstī, vai ESAO dalībvalstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā nepārsniedz 10% no nodokļa maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no nodokļa maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 EUR gadā, ja ir izpildīti likuma par IIN 8.panta 5.daļā noteiktie nosacījumi.