Lūdzu sniegt skaidrojumu par MK noteikumu Nr.969 ''Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi''(MK noteikumi Nr.969) 2.punktu, kurā minēts, ka komandējumā var sūtīt fiziskās personas, kuras nav darba attiecībās ar institūciju. Kādos gadījumos šo normu drīkst piemērot?