Kad sabiedrība ir iegādājusies kādu lietu vai lietu kopumu, izvērtējusi tā atbilstību Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) paredzētajiem pamatlīdzekļu (PL) atzīšanas kritērijiem un noteikusi, ka lieta vai lietu kopums ir PL, jānosaka, kādā vērtībā šo PL uzskaitīt.

PL uzskaite regulēta GPL un Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 5.nodaļā "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas".

Saskaņā ar MK noteikumiem PL pieņem grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai – iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai – īpašos gadījumos (piemēram, ja PL iegūts apmaiņas darījumā vai kā finanšu palīdzība, ziedojums vai dāvinājums) – citai vērtībai, ko var ticami noteikt. Tādējādi vispirms ir jānosaka jauniegādātā PL sākotnējā vērtība.