Uzņēmums veic ēkas rekonstrukciju (kapitālo remontu), piesaistot papildu finansējumu no bankas. Vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (rekonstrukcijas pabeigšanai) drīkst kapitalizēt aizņēmuma un ar aizņēmuma izsniegšanu saistītās izmaksas, t.i., aizdevuma procentus, bankas komisijas par aizdevuma izsniegšanu un līguma grozīšanu, juridisko pakalpojumu izmaksas par aizdevuma līguma izskatīšanu, izvērtēšanu, koriģēšanu utt., kā arī par darbu pie aizdevuma līguma prasību izpildes? Vai šos izdevumus drīkst kapitalizēt to rašanās brīdī?