Ja parādās būtiska atšķirība starp pamatlīdzekļa (PL) bilances vērtību un tirgus vērtību, to nepieciešams pārvērtēt. Ja PL bilances vērtība būtiski neatšķiras no tirgus vērtības, ir pietiekami pārvērtēšanu veikt reizi 3–5 gados. Kas jāņem vērā, pārvērtējot PL?

PL pārvērtēšana pamatā regulēta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 33. un 34.pantā, kā arī Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 5.nodaļā "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas".