Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488) ir noteiktas pamatprasības attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Piemērojot šīs prasības praksē, var rasties dažādi jautājumi, uz kuriem mēģināsim rast atbildes šajā publikācijā. Rakstu sagatavojot, izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.