Firma pārdod kravas automobili, kura atlikusī vērtība ir 100 eiro. Automašīna ir tehniskā kārtībā un nav bijusi pārvērtēta. Vai automašīnu drīkst pārdot par atlikušās vērtības summu? Vai tikai par tirgus cenu? Kā šis darījums ietekmētu uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) – vai neveidosies nosacītās dividendes, pārdodot par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu (vērtību)?

Atbildot uz lasītāja sniegto jautājumu, saprotu, ka kravas automobilis uzņēmumā tika uzskaitīts bilancē pie pamatlīdzekļiem, kam tika rēķināts nolietojums. Atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam ierobežojumi pamatlīdzekļu pārdošanai par atlikušo bilances vērtību nav noteikti.

Atspoguļošana grāmatvedībā

Pārdodot kravas automobili par atlikušās vērtības summu, proti, par 100 eiro, finanšu grāmatvedībā šis darījums jāiekļauj ienākumos no pārdošanas, bet izmaksās jānoraksta pārdotā kravas automobiļa atlikusī bilances vērtība – 100 eiro. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPKGPL) 41. panta 2. daļā noteikts, ka darījums atspoguļojams postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”, kur norāda dažādus citus ieņēmumus, piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas, kas nav norādīti postenī “Neto apgrozījums” vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās. Vienlaikus atbilstoši GPKGPL 43. panta 3. daļai postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" iekļauj sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav norādītas citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistītas, vai izriet tieši no tās, piemēram, radušos zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas.

UIN piemērošana

Pieņemu, ka jautājuma daļā par UIN lasītājs ir domājis nevis nosacīto dividenžu nodokļu bāzes rašanās risku, bet gan nosacīti sadalītās peļņas risku. UIN nodokļu sekas varētu rasties, ja kravas automobilis tiek pārdots saistītai personai par cenu, kas neatbilst tirgus cenai. Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta e) apakšpunktam nosacīti sadalīto peļņu veido ienākumi, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķināšanas metodes ir noteiktas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (13., 14., 15.16. un 17. punktā).

Ņemot vērā minēto, lasītāja konkrētajā situācijā:

  • ja pircējs tiks uzskatīts par saistītu personu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 18. punkta izpratnē, tad uzņēmumam, nosakot kravas automašīnas cenu, jāvadās pēc tirgus cenas, un tās noteikšanai var piemērot kādu no MK noteikumos Nr. 677 noteiktajām metodēm;
  • ja pircējs ir uzņēmuma darbinieks, tad pārdošanas darījums jāveic par tirgus vērtību atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieejai, kas atspoguļota VID 2018. gada 27. jūnija uzziņā 30.1-8.5/178628. Pretējā gadījumā starpība starp pārdošanas cenu (bilances vērtību) un tirgus cenu tiks pielīdzināta gūtajam labumam – darba ņēmēja ienākumam, kas ir apliekams ar algas nodokļiem atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2. daļai un MK noteikumu Nr. 899 “Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība18.1 punktam, kā arī saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. panta 1. daļā noteikto;
  • ja pircējs ir trešā persona, tiek pieņemts, ka darījums ir noticis atbilstoši tirgus cenai arī gadījumā, ja kravas automobilis tiek pārdots par atlikušās vērtības summu.