Lai gan SIA dalībnieki netiek iesaistīti uzņēmuma ikdienas darbībā un tiesību normās kapitāla daļu īpašnieku un sabiedrības atbildība ir nodalīta, praksē ir gadījumi, kad fiziskās personas saistības tiek uzskatītas arī par sabiedrības saistībām tikai tādēļ, ka šī persona ir sabiedrības dalībnieks.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršanu analizējis 16.08.2017. spriedumā lietā Nr.SKC-190/2017.

Lietas būtība

Prasītājs, pamatojoties uz mutisku vienošanos, izsniedza atbildētājam aizdevumu 6000 Ls apmērā, veicot pārskaitījumu no sava privātā konta uz atbildētāja privāto kontu. Tā kā aizdevuma atdošanas termiņš nebija noteikts, tad, ievērojot Civillikuma (CL) 1829.panta noteikumus, kreditors to varēja atprasīt katrā laikā. 2 mēnešus pēc aizdevuma izsniegšanas prasītājs nosūtīja atbildētājam pretenziju, pieprasot samaksāt aizdevumu. Atbildētājs šo pretenziju atstāja bez ievērības un aizdevumu nesamaksāja, tādēļ prasītājs tiesā cēla prasību par parāda piedziņu.