15.12.2017. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-330/2017. Šajā spriedumā tiesa secināja, ka atbilstoši Komerclikuma 20.pantam un Civillikuma 1683.pantam uzņēmuma pārejas gadījumā, beidzoties vienas solidāri saistītās personas saistībām, automātiski nebeidzas arī pārējo solidāri saistīto personu saistības.