Publisko iepirkumu likums (likums) uzskatāms par vienu no tiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverts relatīvi liels skaits ģenerālklauzulu jeb atvērtu jēdzienu, kuru interpretēšana ir tiesību piemērotāja ziņā. "Nepamatoti lēts piedāvājums" ir viens no jēdzieniem, kura iztulkošana ir tieši atkarīga no interpretācijas. Tā piemērošana bieži rada praktiska rakstura problēmas gan pasūtītājiem, kuru pienākums ir konstatēt nepamatoti lēta piedāvājuma esamību, gan pretendentiem, veicot piedāvājumā ietverto izmaksu aprēķinus, jo likumā nav nepārprotami atrunātu kritēriju piedāvājuma atzīšanai par nepamatoti lētu.