Jebkura uzņēmēja galvenais saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu. Peļņu var sadalīt dividendēs vai reinvestēt uzņēmumā, lai nākotnē gūtu peļņu, ko varēs sadalīt.

Termina "dividendes" skaidrojums noteikts likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 1.panta 6.daļā:

  • "Dividendes – ienākumi naudā vai citās lietās no kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām vai kooperatīvās sabiedrības pajām, vai citām no parādu saistībām neizrietošām tiesībām piedalīties šīs kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības peļņas sadalē. Šis termins neattiecas uz ienākumu naudā vai citās lietās, ko saņem komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas gadījumā, kā arī personālsabiedrības peļņas sadali."

Jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) dividenžu jēdziens ir paplašināts. UIN likumā ir skaidrotas dividendēm pielīdzinātās izmaksas, un tās ir:

  • kooperatīvās sabiedrības (KS) peļņas (pārpalikuma) izmaksa sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto sabiedrības pakalpojumu apjomam;
  • individuālā uzņēmuma (IU) peļņas sadale;
  • personālsabiedrības (PS) peļņas daļas izmaksa;
  • nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības maksājumi nerezidentam, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir, ja tie nav uzskatāmi par nerezidenta izdevumiem, kas nodrošina pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību.