Šovasar, 13. un 27.jūnijā, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīti un pieņemti lēmumi uz Saeimu paralēli virzīt 2 Darba likuma (DL) grozījumu likumprojektus. Tajos paredzētas līdzšinējās kārtības izmaiņas, kas vienlaikus ietekmēs gan darba devēju, gan darbinieku tiesības un intereses.

Administratīvie sodi "pārceļas" uz DL

MK 13.jūnija sēdē tika izskatīts likumprojekts, ar kuru paredzēts DL ieviest jaunu 36.nodaļu, kurā tiktu paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā. Tomēr praktiski nekādas fundamentālas izmaiņas šajā likumprojektā nav iekļautas, jo jaunās DL nodaļas panti gandrīz identiskā redakcijā ir iekļauti šobrīd spēkā esošajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK). Būtībā LAPK panti par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā tiktu "pārcelti" uz jauno DL nodaļu, kas atbilst jau iepriekš MK izstrādātajai Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmai un likumprojektam "Administratīvo pārkāpumu procesa likums". Piemēram, sodu par valsts minimālās mēneša darba algas nemaksāšanu darbiniekiem no LAPK 41.panta 3.daļas pārvietotu uz jaunizveidoto DL 159.pantu.