Viens no gadījumiem, kad darba devējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, ir darbinieku skaita samazināšana. Tā var notikt tikai situācijā, kad darba devējs uzņēmumā veic neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus, ar kuriem tas var pietiekami pamatot nepieciešamību veikt darbinieku skaita samazināšanu. Jāievēro, ka darbinieku skaita samazināšana nav pamats izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja pēc būtības darba devējs nav apmierināts ar darbinieka uzvedību vai spējām.

Kad var veikt darbinieku skaita samazināšanu?

Darba devējs var nolemt veikt saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus un līdzīgus pasākumus uzņēmumā šādu apstākļu rezultātā:

  • uzņēmuma finansiālās situācijas pasliktināšanās, ja tirgū samazinās pieprasījums pēc tā ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  • modernāku, automatizētu tehnoloģiju ieviešana, kuru rezultātā samazinās darba apjoms;
  • kāda nozīmīga līguma termiņa beigas, kura dēļ uzņēmums izbeidz kādu darbības virzienu.

Šādi pasākumi varētu būt, piemēram, darbības reorganizācija, strukturāli pārveidojumi, darba pienākumu pārdale u.tml. Šo darbību dēļ darba devējs objektīvi un neatliekami nevar nodrošināt noteiktiem darbiniekiem iepriekšējos nodarbinātības noteikumus. Darba likumā (DL) īpaši uzsvērts, ka pasākumiem:

  • ir jābūt ar neatliekamu raksturu;
  • ir pietiekami jāpamato nepieciešamība veikt darbinieku skaita samazināšanu.

Ja uzņēmumā tiek veikti minētie pasākumi, darba devējs atbilstoši DL 98.pantā noteiktajam var izvēlēties sākotnēji piedāvāt darbiniekam grozīt darba līgumu un vienoties, piemēram, par darba samaksas samazināšanu vai piedāvāt nepilnu darba laiku. Ja darbinieks šādiem grozījumiem nepiekrīt, darba devējs var veikt darbinieku skaita samazināšanu DL noteiktajā kārtībā.