02.08.2016. Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts priekšlikums par nodokļu atvieglojumiem, kas piemērojami darbinieku ēdināšanas izdevumiem, ja ir noslēgts koplīgums. Varbūt šis ir pietiekams iemesls, lai apdomātu iespēju noslēgt koplīgumu? Tam noteikti ir arī citas priekšrocības.

Darba koplīgumam ir nozīmīga loma darba attiecību regulēšanā starp darbiniekiem un darba devēju, tomēr precīza darba koplīguma definīcija normatīvajos aktos nav atrodama. Latvijas Republikas Satversmes 108.pantā noteikts, ka strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, savukārt Darba likumā (DL) koplīgumi ir atsevišķi regulēti tā B daļā "Darba koplīgums" (DL 17.–27.pants). Pēc būtības darba koplīgums ir rakstiska vienošanās starp darba devēju un darbiniekiem (kurus pārstāv arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji), kurā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē to savstarpējo darba tiesisko attiecību saturu papildus normatīvajos aktos un individuālajos darba līgumos noteiktajam.

Lai gan normatīvajos aktos nav noteiktas koplīguma obligātās sastāvdaļas, tomēr ir nosaukts, par kādiem noteikumiem pusēm vajadzētu vienoties, slēdzot koplīgumu, proti:

  • darba samaksas un darba aizsardzības organizācija;
  • darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana;
  • darbinieku kvalifikācijas celšana;
  • darba kārtība, darbinieku sociālā aizsardzība;
  • citi darba attiecības ietekmējoši noteikumi.