Darba likums garantē darbiniekam tiesības saņemt nolīgto samaksu par veikto darbu. Šīs tiesības var ierobežot tikai likumā noteiktos gadījumos, piemēram, darba devējam izmantojot Darba likuma 21. nodaļā paredzētās tiesības veikt ieturējumus no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas. Rakstā tiks apskatīts likumā noteiktais regulējums un tā piemērošanas prakse, aplūkojot gadījumus, kad šādi ieturējumi ir pieļaujami, to veikšanas kārtību un apmēru.