Likumsakarīgi, ka darbinieki zina par savu darba vietu informāciju, kas nav domāta plašākai sabiedrībai un kas dažkārt sniedz uzņēmumam konkurences priekšrocības. Bet allaž aktuāls bijis jautājums: kas notiek ar šo informāciju, kad darba tiesiskās attiecības beidzas? Kā pasargāt uzņēmumu?

Latvijas Republikas Satversmes 106.pantā paredzētas tiesības ikvienam brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, savukārt 116.pantā noteikts, ka šīs tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos. Darba likuma (DL) 84.pantā regulēts, kad pieļaujama darba devēja un darbinieka vienošanās par darbinieka profesionālās darbības jeb konkurences ierobežojumu pēc darba tiesisko attiecību beigām. Savukārt DL 85.pantā noteikts, kad darba devējam un darbiniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šādas vienošanās.

16.08.2017. stājās spēkā DL grozījumi, ar kuriem veiktas izmaiņas arī DL 84. un 85.pantā, padarot regulējumu skaidrāku un precizējot to atbilstoši līdzšinējai tiesu praksei.