16.08.2017. spēkā stājās Darba likuma (DL) 151.panta grozījumi (4. un 5.daļa), kuros paredzēts, ka papildatvaļinājumu piešķir par kārtējo gadu un tas izmantojams līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Kas mainīsies praksē? Analizējam vairākas interesantas (dažbrīd vien teorētiski iespējamas) problēmsituācijas saistībā ar minēto grozījumu ieviešanu praksē.

Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par 3 bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par 1 darba dienu. Savukārt, ja darbinieka aprūpē ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, — 3 darba dienas.

Piemēram, ja darbiniekam ir 1 bērns līdz 14 gadu vecumam, viņam pienākas 1 papildatvaļinājuma diena, ja 2 bērni – tāpat 1 diena (tās nesummējas), savukārt, ja ir 3 vai vairāk bērni – pienākas 3 dienas.

Tāpat papildatvaļinājums (ne mazāk kā 3 darba dienas) pienākas darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku.

Ar 2017.gadā veiktajiem grozījumiem DL ir skaidri noteikts, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam, savukārt papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu nav izmantojis.