Izstrādājot Darba likumu (DL), tajā tika iekļautas tiesību normas, kas noteica, kuros gadījumos ir pieļaujama darbinieka un darba devēja vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums) pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās, kā arī obligātās prasības šādas vienošanās saturam. Līdzīgas vienošanās bija sastopamas arī iepriekš, tomēr nebija īstas skaidrības, vai vispār un cik tālu tās atbilst tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc DL spēkā stāšanās daudzi darba devēji nekavējās izmantot iespēju slēgt šādas vienošanās un aktīvi to dara arī tagad.