Vasaras brīvlaikā aktuāls kļūst jautājums par jauniešu nodarbināšanu uzņēmumos, iestādēs vai nevalstiskajās organizācijās. Pārsvarā jaunieši vēlas iegūt praktiskas iemaņas savā profesijā un nereti ir gatavi strādāt pat bez darba algas, kas savukārt var būt vilinoši iestādēm un uzņēmumiem.

Jāņem vērā, ka ne katra persona, kas vēlēsies praktizēties kādā iestādē vai uzņēmumā un kas būs gatava to darīt bez atlīdzības, un kuru uzņēmums vai iestāde gribēs nodarbināt bez maksas, būs uzskatāma par praktikantu likuma izpratnē.

Profesionālās izglītības likumā noteikts, ka praktikants ir izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, pie komersanta vai biedrībā. Kārtību, kādā organizēt mācību praksi, detalizētāk nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.785).