Līdz 2017.gada 31.decembrim sabiedrības bilances, kas uzrādīta attiecīgā gada pārskatā, pamatlīdzekļu sastāvā nekustamais īpašums atspoguļots kā ieguldījuma īpašums, jo tas tiek turēts pārdošanai. Sākot ar 2018.gadu, ieguldījuma īpašumus jāatspoguļo tikai tad, ja pārskats tiek sagatavots pēc starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un nepieciešama zvērināta revidenta revīzija. Vai sabiedrībai, kura pārskatu nesagatavo pēc starptautiskajiem finanšu pārskatiem un tai nav nepieciešama zvērināta revidenta revīzija, ir jāpārklasificē šis ieguldījuma īpašums par pamatlīdzekli, konkrētāk – nekustamo īpašumu, un kā to pareizi izdarīt? Kā aprēķināt nolietojumu? Līdz šim tas netika rēķināts.