Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 20.3panta 12.daļā, kas stāsies spēkā no 01.01.2017., ir noteiktas dienas, par kurām nepiemēro minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objektu, tomēr tajās nav minēti darba ņēmēju neattaisnoti darba kavējumi vai bezalgas atvaļinājums pēc paša vēlēšanās citos gadījumos. Vai situācijā, kad darbinieks nenāk uz darbu un nestrādā un darba devējs viņam nemaksās darba algu, darba devējam tik un tā jāmaksā VSAOI no minimālā iemaksu objekta?