Vai, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku pēc Darba likuma (DL) 100.panta 4.daļas, ar darbinieku jāslēdz rakstveida vienošanās? Darbinieks uzrakstīja iesniegumu, lai viņu atbrīvo no darba nākamajā dienā, t.i., pirms uzteikuma termiņa beigām, un, nesagaidījis iesnieguma izskatīšanu, aizbrauca no valsts. Atbrīvojām viņu no darba  pēc tās pašas DL 100. panta 4. daļas. DL 114. pantā, kas paredz darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņā ar darba devēja un darbinieka vienošanos, skaidri  norādīts, ka šī vienošanās slēdzama rakstveidā. DL 100. panta 4. daļā šādas norādes nav.