01.06.2017. stājās spēkā jaunais Profesiju klasifikators. Kas mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, kā tajā orientēties, un vai turpmāk būs vienkāršāk atrast darbinieka amatam atbilstošo profesijas kodu?

Atbilstoši Darba likuma (DL) 40.panta 7.daļā un jaunā Statistikas likuma, kas stājās spēkā 01.01.2016., 21.panta 1.punktā noteiktajam deleģējumam Profesiju klasifikators ir jāizdod kā jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi. Tādējādi 01.06.2017. stājās spēkā MK noteikumi Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" (MK noteikumi Nr.264), ar kuriem apstiprināja jauno Profesiju klasifikatoru un atzina par spēku zaudējušiem MK noteikumus Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".