Vai darba devējam ir tiesības vai pienākumi pieprasīt paskaidrojumus? Kad un kā paskaidrojumi pieprasāmi? Vai darbiniekam ir pienākums paskaidrojumus sniegt?

Kad paskaidrojums ir obligāts

Darba likumā (DL) ir noteikti 2 gadījumi, kad darba devējam ir obligāti jāpieprasa no darbinieka paskaidrojums:

 • darba devējam ir pienākums pieprasīt no darbinieka rakstisku paskaidrojumu pirms piezīmes vai rājiena izteikšanas (DL 90.panta 2.daļa);
 • darba devējam ir pienākums pieprasīt no darbinieka rakstisku paskaidrojumu, ja darba devējs ir nolēmis uzteikt darba līgumu šādu iemeslu dēļ (DL 101.panta 1. un 2.daļa):
  • darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
  • darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību.