Darbinieks uz 4 mēnešiem devies nosūtījumā uz saistītu grupas uzņēmumu Zviedrijā. Ja līgumā par nosūtījumu paredzēts, ka darbiniekam nosūtījuma periodā tiks izmaksāti 50% no dienas naudas, vai tas ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969) paredzētajām konkrētajām dienas naudas normām? Nosūtījuma laikā darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās, kuru kompensē Zviedrijas uzņēmums. Vai Latvijas uzņēmums nosūtījuma laikā drīkst kompensēt izdevumus par sabiedrisko transportu (nokļūšana no dzīves vietas uz ofisu)?