Darbiniekiem ir noteikts summētais darba laiks ar stundas likmi. Darba līgumā noteikts, ka darba devējs nodrošina vismaz 32 darba stundas nedēļā. Papildus darbinieki saņem ikmēneša prēmiju par darba rezultātiem (tiek aprēķināta par faktiski nostrādāto laiku; ja darbinieks nav nostrādājis plānotās stundas, tad prēmija proporcionāli tiek samazināta). Man ir vairāki jautājumi:

  • Kas ir darba samaksa Darba likuma (DL) 74.panta 3.daļas izpratnē, kas darbiniekam jāizmaksā tā paša panta 1.daļā noteiktajos gadījumos (asins nodošana, papildu atpūtas diena pēc asins nodošanas, ierašanās tiesā, apmaksāta brīva diena saistībā ar tuva ģimenes locekļa nāvi utt.)? Vai tā ir stundas likme reiz plānotais darba stundu skaits, vai tajā ir jāiekļauj arī prēmija?
  • Vai darba devējam ir jāapmaksā svētku dienas, ja tās iekrīt darba dienā? Ja jā, kādā apmērā - 8 h reiz stundas likme vai samaksā jāiekļauj arī ikmēneša prēmija? Darba līgumā un iekšējās kārtības noteikumos nav definētas darba dienas, norādot, ka stundas ir nedēļā.