Eiropas Savienības Tiesa atkārtoti secinājusi, ka, saglabājot komunikāciju datus bez piekrišanas, neievērojot stingri izvirzītus priekšnosacījumus, plaši un būtiski tiek pārkāptas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā nostiprinātās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību.

Jau 2014.gadā Eiropas Savienības Tiesa (EST) 08.02.2014. spriedumā apvienotajās lietās Nr.C-293/12 ("Digital Rights Ireland Ltd") un Nr.C-594/12 ("Kärntner Landesregierung") atzina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (Datu saglabāšanas direktīva) par prettiesisku un spēkā neesošu (Pirmais spriedums).